logo bottom

 

logo bottom

Msze Święte:

w niedziele i uroczystości:

9.00
11.30
18.00

w święta zniesione

9.00

18.00

(w okresie zimowym - 17.00)

w dni powszednie:

7.00 lub 18.00
(w okresie zimowym - 17.00)

nabożeństwo do Świętej Rity:

22 dnia miesi?ca o godzinie 19.00

nabożeństwo do Matki Bożej, Pani Rozniszewskiej:

ostatnia sobota miesi?ca o godzinie 19.00

e-KAI

Wiara.pl

Pogoda dla Magnuszewa


Modlitwy Litanie

Litania do ?w. El?biety

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste us?ysz nas, Chryste wys?uchaj nas.
Ojcze z nieba Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Synu Odkupicielu ?wiata Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
Duchu ?wi?ty Bo?e - zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Trjco, Jedyny Bo?e - zmi?uj si? nad nami.

?wi?ta Maryjo, mdl si? za nami.
?wi?ty Franciszku Seraficki,
?wi?ta El?bieto W?gierska,
Od dzieci?stwa mi?uj?ca Boga ca?ym sercem,
Rozmi?owana w Ewangelii i ni? ?yj?ca,
Z??czona z Chrystusem przez modlitw? i mi?o??,
Wierna crko ?wi?tego Franciszka,
Niezrwnana na?ladowczyni Biedaczyny z Asy?u,
Gardz?ca przepychem ?wiata,
Mistrzyni modlitwy i ofiary,
Obdarzona ?ask? mistycznej modlitwy,
Wra?liwa na n?dz? i niedol? ludzk?,
Us?uguj?ca ubogim i cierpi?cym,
Ca?e mienie rozdaj?ca potrzebuj?cym,
Postami i pokut? wyniszczaj?ca swe cia?o,
Prze?ladowana przez rodzin? m??a,
W krytycznej chwili obdarzona cudem r?,
Dzi?kuj?ca Bogu za cierpienia i krzywdy,
Wzorze dobrej ?ony i matki,
Czu?a opiekunko chorych i opuszczonych,
Pociecho ubogich i wydziedziczonych,
Matko wszystkich n?dzarzy,
Niedo?cigniony wzorze tercjarzy,
Patronko nasza w niebie,

Baranku Bo?y, ktry g?adzisz grzechy ?wiata, przepu?? nam, Panie.
Baranku Bo?y, ktry g?adzisz grzechy ?wiata, wys?uchaj nas, Panie.
Baranku Bo?y, ktry g?adzisz grzechy ?wiata, zmi?uj si? nad nami.

W. Mdl si? za nami, ?wi?ta El?bieto.
O. Aby?my si? stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Mdlmy si?: Bo?e, Ty obdarzy?e? ?wi?t? El?biet? licznymi ?askami, a szczeglnie ?ask? doskona?ego na?ladowania Chrystusa na wzr ?wi?tego Franciszka z Asy?u; daj nam za jej przyczyn? godnie odpowiedzie? na powo?anie nas do s?u?by Bo?ej i przynie?? owoce cnt chrze?cija?skich, zgodnie z Twoj? wol?. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Naj?askawszy Bo?e, dzi?ki Twej ?asce ?wi?ta El?bieta w?rd bogactw i uciech ?wiatowych zaja?nia?a blaskiem niezwyk?ej ?wi?to?ci; spraw za jej wstawiennictwem, by?my zwyci??yli wszelkie pokusy i gorliwie d??yli do ?wi?to?ci, jak nam nakaza?e?. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.