logo bottom

logo bottom

Msze Święte:

w niedziele i uroczystości:

9.00
11.30
18.00

w święta zniesione

9.00

18.00

(w okresie zimowym - 17.00)

w dni powszednie:

7.00 lub 18.00
(w okresie zimowym - 17.00)

nabożeństwo do Świętej Rity:

22 dnia miesi?ca o godzinie 19.00

nabożeństwo do Matki Bożej, Pani Rozniszewskiej:

ostatnia sobota miesi?ca o godzinie 19.00

e-KAI

Wiara.pl

Pogoda dla Magnuszewa


Dekanat Magnuszew

Magnuszew

magnuszew

MAGNUSZEW

Parafia p.w. ?w. Jana Chrzciciela

ul. I Armii Wojska Polskiego 51, 26-910 Magnuszew

gmina Magnuszew, powiat kozienicki, woj. mazowieckie

tel. 48 621 70 10

 


 

 

Rys historyczny:

Magnuszew by? gniazdem rodu Magnuszewskich herbu Ogo?czyk, a potem w?asno?ci? Potockich i Zamojskich. W?a?ciciel wsi ?wi?tos?aw uzyska? w 1377 r. prawa miejskie od Siemowita III, ksi?cia mazowieckiego, p?niej kilkakrotnie potwierdzane. Rozwj s?siedniej Warki spowodowa? upadek Magnuszewa, ktry ok. 1576 r. utraci? prawa miejskie. Dopiero kolejny w?a?ciciel Andrzej Zamojski, kanclerz wielki koronny uzyska? w 1774 r. odnowienie praw miejskich od Stanis?awa Augusta Poniatowskiego. W 1778 r. po?ar zniszczy? miasto. Odbudowano je w pierwszej po?owie XIX w. staraniem Stanis?awa Zamojskiego, ktry rozwija? tu rzemios?o. W 1869 r. utraci? prawa miejskie. Ko?ci? pierwotny powsta? przed 1378 r., w tym czasie erygowano te? parafi?. Ko?ci? sp?on?? w 1655 r. Kolejny drewniany wybudowano w 1758 r., ale dwadzie?cia lat p?niej i ten zosta? spalony. Obecny ko?ci? p.w. ?w. Jana Chrzciciela, wed?ug projektu arch. Joachima Hempla, fundacji Konstancji z Czartoryskich Zamojskiej, wzniesiony zosta? w latach 1786 - 1787. Konsekrowa? go w 1821 r. bp Adam Prosper Burzy?ski. Po zniszczeniach I wojny ?wiatowej zosta? odnowiony staraniem ks. Tomasza Krauzera. W latach 1972 - 1975 by? gruntownie restaurowany staraniem ks. Jana Rogusia. Jest ?wi?tyni? orientowan?, p?nobarokow?, wybudowan? z ceg?y palonej.

Do parafii nale??:

Aleksandrw, Bo?wka, D?bowola, Grzybw, K?pa Skrecka, Kobylicha, Kurki, Latkw, Magnuszew, Osiemborw, Ostrw, Przewz Stary, Przewz Tarnowski, Przydworzyce, Trzebie?, Tyborw, Urszulin, Wilczkowice Dolne, Wilczowola, Wola Magnuszewska, Wlka Tarnowska, ?elazna Nowa, ?elazna Stara

Godziny Mszy ?wi?tych:

Niedziele i ?wi?ta: 7:30; 9:00; 10:15; 12:00; 16:00

?wi?ta zniesione: 7:00; 9:00; 10:15; 12:00; 16:00

Dni powszednie: 7:00; 7:30

Odpusty:

?w. Jana Chrzciciela (24 czerwca), Przemienienia Pa?skiego (6 sierpnia), ?w. Miko?aja (6 grudnia)

Dzie? adoracji Naj?wi?tszego Sakramentu:

sobota po III Niedzieli Adwentu

Ksi?gi metrykalne:

Ksi?gi ochrzczonych od roku 1864

Ksi?gi zaslubionych od roku 1875

Ksi?gi zmar?ych od roku 1930

Dom zakonny:

Zgromadzenie Sistr S?u?ek NMP Niepokalanej, ul Bohaterow Studzianek 10, 26-910 Magnuszew, tel. 48 621 74 93

Cmentarz:

istnieje od XVII wieku

Kap?ani pochowani na terenie parafii:

ks. Jzef Czuba

ks. Antoni Kluczkowski

ks. Wincenty ?ubek

ks. Jan Rogu?

Proboszczowie parafii po 1945 r.:

ks. Aleksander Paduszy?ski (1945 - 1948) 

ks. Piotr Wysocki (1948 - 1951)

ks. Jzef Czuba (1951 - 1967)

ks. Wac?aw Krzysztofik (1967 - 1968)

ks. Jan Rogu? (1968 - 2001)

ks. Florian Rafa?owski (2001 - 2007)

ks. Szczepan Iskra - od 2007

Proboszcz:

ks. kan. Szczepan Iskra

Wikariusz:

ks. mgr lic. Wojciech Jaworski

Ksi?dz Senior:

ks. kan. Florian Sylwester Rafa?owski

Z parafii pochodz?:

ks. Boles?aw Walendzik

ks. Marian Strza?kowski

ks. Rafa? Kalbarczyk

s. Halina Kazimierzak

s. Wies?awa Kazimierzak