Dzień 24.


Dzień 24.
Cieszę się, że razem możemy przemierzać kolejne dni nabożeństwa „WRÓĆ”. Pamiętaj, że przez podjęcie się tej modlitwy dołączyłeś do grona osób codziennie proszących Pana Boga o nawrócenie swoich bliskich. Proszę cię, abyś dziś pomodlił się krótko za tych, którzy podjęli się inicjatywy tą modlitwą. Dając bowiem coś od siebie, otrzymasz o wiele więcej, bo ty również zostaniesz zawierzony Bogu przez setki, a może tysiące rozmodlonych serc. Niech ta łaska doprowadzi także ciebie do jeszcze większej wiary i bliższej relacji z Panem Jezusem.
Chciałbym dziś zwrócić uwagę na kolejny element otwierający na Boga. W jednej z piosenek religijnych znajdujemy takie słowa: „Cisza i milczenie dają pogłębienie”. Rzeczywiście, Pan Bóg mówi cicho, ale wyraźnie. I właśnie w takich okolicznościach Jego głos usłyszał św. Romuald, który żył we Włoszech w XI wieku.
Wychowany w bardzo bogatym domu, jako młody chłopak prowadził lekkomyślne życie. Niemoralne towarzystwo, alkohol, płytkie przyjemności. Już znasz świętych, którzy przed nawróceniem postępowali podobnie. Pan Bóg czuwał jednak nad nim i nie pozwolił całkowicie zatracić się w przyjemnościach tego świata. Chociaż nadal korzystał z rozrywki, jaką było dla niego myślistwo, to stopniowo jego serce zaczęło pragnąć innych wartości, gdyż te czysto przyziemne powoli nudziły go. Jeżdżąc do lasu, stawał się coraz bardziej wrażliwy na panującą tam ciszę. Dobrze czuł się w samotności, daleko od ludzi i wrzaskliwego świata.
Czy pamiętasz słowa religijnej piosenki przytoczonej na początku tego rozważania? „Cisza i milczenie dają pogłębienie”. To zdanie sprawdziło się w życiu Romualda. Cisza i pustelniczy tryb życia pozwalały mu wyraźnie usłyszeć delikatny głos Pana Boga. Kropką nad „i” w pójściu za Zbawicielem stała się zaś dramatyczna sytuacja związana z jego ojcem, który będąc człowiekiem gwałtownym, w pojedynku zabił swojego krewnego. Syn, świadek tej sceny, tak się przeraził, że udał się do pobliskiego klasztoru i podjął pokutę za ojca. Bracia zakonni, widząc jego gorliwą postawę, zaczęli namawiać go, aby do nich dołączył. Działanie Bożej łaski przyniosło owoce i Romuald wstąpił do klasztoru, w którym odznaczał się żarliwością modlitwy, pokuty i miłości do Boga.
MODLITWA
Boże Ojcze, Ty okazałeś swoje miłosierdzie św. Romualdowi, który przez uległość grzechowi łamał Twoje przykazania. Przez jego wstawiennictwo udziel łaski nawrócenia wszystkim, którzy oddali się doczesnym przyjemnościom. Niech pragnienie duchowych i nieprzemijalnych wartości zwróci ich serca ku Tobie. Pozwól im odkryć wartość ciszy i milczenia, w których w sposób szczególny przemawiasz do człowieka stworzonego do najwyższego celu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 • Teraz wymień imiona osób, za które chcesz się dziś modlić.
 • Odmów Litanię do Niepokalanego Serca Maryi.
 • Pomódl się dziesiątką różańca.
Ks. Sebastian Picur – WRÓĆ. Modlitewnik za tych, którzy odeszli od Boga, Dom Wydawniczy RAFAEL, Kraków
Modlitwy „WRÓĆ”

Modlitwy „WRÓĆ”

Litania do Niepokalanego Serca Maryi
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże — zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże — zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, — zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże — zmiłuj się nad nami.
Serce Maryi niepokalane — módl się za nami.
Serce Maryi łaski pełne — módl się za nami.
Serce Maryi błogosławione między sercami — módl się za nami.
Serce Maryi najczystsze — módl się za nami.
Serce Maryi najpokorniejsze — módl się za nami.
Serce Maryi, Kościele Boga wcielonego w zwiastowaniu — módl się za nami.
Serce Maryi nowymi łaskami ozdobione w nawiedzeniu — módl się za nami.
Serce Maryi przy narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione — módl się za nami.
Serce Maryi przy ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte — módl się za nami.
Serce Maryi utratą Jezusa wielce zasmucone — módl się za nami.
Serce Maryi przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone — módl się za nami.
Serce Maryi w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem — módl się za nami.
Serce Maryi z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite — módl się za nami.
Serce Maryi z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone — módl się za nami.
Serce Maryi z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione — módl się za nami.
Serce Maryi ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione — módl się za nami.
Serce Maryi przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione — módl się za nami.
Serce Maryi przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością udarowane — módl się za nami.
Serce Maryi, uzdrowienie chorych — módl się za nami.
Serce Maryi, pociecho strapionych — módl się za nami.
Serce Maryi, ucieczko grzesznych — módl się za nami.
Serce Maryi, nadziejo konających — módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Najmilsze Serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy.
O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.
Akt zawierzenia Matce Bożej
Ty, najlepsza Matko, chroń mnie i moich bliskich od Złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa – jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen.
Ks. Sebastian Picur – WRÓĆ. Modlitewnik za tych, którzy odeszli od Boga, Dom Wydawniczy RAFAEL, Kraków

APOSTAZJA. KONSEKWENCJE I POWRÓT

Nabożeństwo „WRÓĆ” łączy się z wielkimi łaskami nawrócenia i powrotu do Pana Boga i Kościoła. Odsyłam do świadectw na kartach modlitewnika. Być może omadlałeś tutaj osoby, które oficjalnie wystąpiły z Kościoła, dokonując apostazji. Jeśli znasz kogoś będącego w takiej sytuacji, to znajdziesz tutaj kilka praktycznych porad jak wrócić. Być może wśród twoich bliskich jest ktoś, kto się zastanawia nad dokonaniem apostazji. Warto, abyś uświadomił tę osobę, jakie skutki przynosi taka decyzja. Pomocne treści znajdziesz poniżej.
Skutki apostazji
Zanim dokonasz apostazji, zastanów się, czy jesteś świadom, z jakimi konsekwencjami łączy się ta decyzja.
 1. Informacja o przyjęciu chrztu nie zostanie nigdy usunięta z dokumentów Kościoła katolickiego, bo tego sakramentu nie można anulować. Po pierwsze, chrzest wyciska na duszy niezatarty i nieusuwalny znak dziecka Bożego. Po drugie, przyjęcie chrztu łączy się z prawdziwym wydarzeniem, które miało miejsce w życiu człowieka i obiektywnie jest wpisane w historię danej osoby. W metryce chrztu zostanie dodana informacja o wystąpieniu z Kościoła.
 2. Apostazja jest aktem, który skutkuje ekskomuniką, czyli wyłączeniem ze wspólnoty Kościoła i zakazem udziału w jego życiu.
 3. Występując z Kościoła, odrzucasz samego Jezusa Chrystusa, bo to On jest Głową Kościoła i cały czas jest obecny w swoim Kościele. Tym samym wybierasz drogę, która prowadzi do wiecznego potępienia.
 4. Po apostazji nie możesz korzystać z sakramentów świętych i łask, których Pan Bóg udziela w Kościele. Nie możesz przystąpić do spowiedzi, Komunii Świętej, przyjąć sakramentu małżeństwa czy otrzymać namaszczenia chorych.
 5. Apostazja skutkuje zakazem pełnienia funkcji chrzestnego, świadka bierzmowania, świadka zawarcia sakramentalnego małżeństwa; zakazem wykonywania różnych posług i zadań w Kościele; zakazem przynależności do organizacji kościelnych i katolickich; pozbawieniem pogrzebu kościelnego.
 6. Zakaz przyjmowania sakramentów zostaje zawieszony tylko w niebezpieczeństwie śmierci, ale tylko wtedy, gdy o to dobrowolnie poprosisz i okażesz postawę nawrócenia.
 7. Wystąpienie z Kościoła będzie wpływać na twoje relacje z innymi ludźmi, dla których Pan Bóg, Kościół i zbawienie są naczelnymi wartościami.
Powrót po dokonaniu apostazji
 1. Jeśli chcesz, zawsze możesz wrócić do Kościoła Chrystusowego. Pan Bóg czeka na ciebie ze swoją miłością, która szczególnie jest obecna w sakramentach świętych. On chce twojego zbawienia.
 2. Pamiętaj, że w niebezpieczeństwie śmierci możesz otrzymać sakramentalne rozgrzeszenie, namaszczenie chorych oraz Komunię Świętą, o ile o to poprosisz, będziesz miał szczerą wolę nawrócenia i wyrazisz akt skruchy oraz akt wiary. Jesteś ochrzczony i tego nie da się zmienić.
 3. Jeśli będziesz chciał wrócić do Kościoła, udaj się do swojego księdza proboszcza i złóż u niego oświadczenie o motywach i okolicznościach wystąpienia oraz o chęci powrotu. Musi ono zawierać twoje dane personalne, a także dane parafii, w której zostało złożone oświadczenie o wystąpieniu z Kościoła. Trzeba też podać datę i parafię twojego chrztu. Złożone oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie, najlepiej w obecności księdza.
 4. Ksiądz proboszcz porozmawia z tobą, aby upewnić się, że jesteś gotowy do powrotu do Kościoła. Następnie zwróci się do biskupa z prośbą o uwolnienie cię z ekskomuniki. Może to się wiązać z nałożeniem na ciebie odpowiedniej pokuty.
 5. Biskup nakaże też dokonać następującego wpisu przy akcie twojego chrztu: Dnia (imię i nazwisko) powrócił do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim.
 6. Akt wystąpienia z Kościoła nie może być anulowany. Informacja o nim pozostanie w księdze chrztów na zawsze. Zostanie tam dodana informacja o powrocie.
 7. Oświadczenia o powrocie do Kościoła nie można wysłać pocztą, e-mailem lub zgłosić przez osobę trzecią. Musi być ono dostarczone osobiście, na piśmie i z odręcznym podpisem.
Ks. Sebastian Picur – WRÓĆ. Modlitewnik za tych, którzy odeszli od Boga, Dom Wydawniczy RAFAEL, Kraków

ŚWIADECTWA

Dowiedziałam się, że syn był u spowiedzi po modlitwie „Wróć”. Bóg zapłać za taką modlitwę. Osobiście dziękuję za tak wspaniały pomysł, że w ten sposób poprzez modlitwę można nawracać nasze rodziny. (Anna)
* * *
Dzięki tej modlitwie mój tata wrócił do kościoła, może nie chodzi codziennie, ale w niedzielę zawsze jedzie na 8.00 do kościoła. (Krzysztof)
* * *
Dziękuję za tę inicjatywę. Przekonałam się, jak wielką moc ma modlitwa. Moje córki po 8 miesiącach niechodzenia do kościoła były na długim nabożeństwie Wielkiej Soboty i na Rezurekcji w niedzielny poranek Wielkanocny. Same poszły i same raniutko wstały. Same też mówiły o tym, że to cud. Ale dalej modlę się za nie o ich powrót do sakramentu pokuty i Eucharystii. (Krystyna)
* * *
Mój syn poszedł do spowiedzi i Komunii Wielkanocnej. Moja przyjaciółka, która nie chodzi do kościoła od lat, poszła na niedzielną Mszę Świętą z całą rodziną i wszyscy poszli bez przymuszania. Tak mi napisała. To jest siła tej modlitwy. (Monika)
* * *
Stał się dla mnie cud, mój najstarszy syn dzisiaj odwiedził mnie, swoją matkę, w domu, po bardzo długim czasie. Jestem bardzo szczęśliwa, spełniła się moja modlitwa i prośba została wysłuchana. (Matka)
* * *
Mój mąż i syn nie chodzili do kościoła. Modlitwa ta dała taki owoc, że byli na Mszy Świętej w Niedzielę Palmową. Dodam, że rok temu nie było ich. Proszę dobrego Boga, aby jeszcze skorzystali ze spowiedzi świętej. (Magdalena)
* * *
Mój syn w Niedzielę Palmową służył do Mszy Świętej po bardzo długim czasie przerwy. Miał żal do Pana Boga po śmierci ojca. Syn powiedział, że tęsknił za posługą liturgiczną. (Ewelina)
* * *
Osoba, za którą się modliłam, wzięła różaniec i nosi go przy sobie. Mówi też, że odmawia po jednej dziesiątce. Matuchno, miej te osoby w opiece. (Teresa)
* * *
Mój mąż zaczął oglądać rano transmisję Mszy Świętej. (Dorota)
* * *
Dziękuję za modlitwę. Jedna z osób, którą tutaj polecałam, już odbyła po długim czasie spowiedź. Bóg zapłać. (Weronika)
* * *
Dięki naszej wspólnej modlitwie jedna z osób, którą powierzyłam Matce Bożej, przystąpiła po trzech latach do spowiedzi. Chwała Panu. Dziś modlę się dalej za moich bliskich, których powierzyłam Matce Bożej. (Grażyna)
* * *
Mam wielką radość. Mój szwagier po wielu latach właśnie wczoraj przystąpił do sakramentu pokuty i pojednania, a jutro obchodzą 50. rocznicę małżeństwa. Bogu dzięki. (Irena)
* * *
Maryjo, dziękuję za to, że mój mąż był na liturgii Wielkiego Piątku (po dłuższej przerwie), przez dwie następne niedziele Zmartwychwstania i Miłosierdzia Bożego uczestniczył we Mszy Świętej, teraz modlę się o spowiedź świętą dla męża i moich bliskich. (Anna)
* * *
Modliłam się za moich rodziców. W niedzielę byliśmy na Mszy Świętej. Nawet nie musiałam rodziców namawiać, wystarczyła tylko jedna propozycja wspólnego wyjścia! Ostatnio byli w kościele parę lat temu. Chwała Panu. (Kasia)
* * *
Chwała i dziękczynienie za modlitwę „Wróć”. Daję świadectwo, chłopak córki nie miał ochoty chodzić do kościoła, a teraz co tydzień idzie. Dziękuję. (Kazimiera)
* * *
Modlitwa „Wróć” sprawiła, że mój mąż po raz pierwszy pojechał z nami na rekolekcje rodzinne. (Justyna)
Do wszystkich tych, którzy dumają, czy te nasze spotkania tutaj i modlitwy dają jakiś efekt — mój brat, po długim okresie przerwy, w ostatnią niedzielę wybrał się ze mną na Mszę św. Już wcześniej delikatnie wypytywałam go, jak się u niego „duchowe sprawy” mają, i przyznał, że „coś go gryzło od jakiegoś czasu, żeby wrócić :)”. (Siostra)
* * *
Ks. Sebastian Picur – WRÓĆ. Modlitewnik za tych, którzy odeszli od Boga, Dom Wydawniczy RAFAEL, Kraków
Możesz również dać świadectwo. Kliknij tutaj: Świadectwo